top of page

Doprava & Vrácení

Dopravní podmínky

1.Způsob dopravy

 

Prostřednictvím DPD služby přímo na vámi uvedenou adresu pro ČR

 Poštovné a balné 99 Kč

 

Prostřednictvím DPD služby přímo na vámi uvedenou adresu pro SK

Poštovné a balné 169 Kč 

Osobní převzetí 

Zdarma

 

Kateřina Babíková, Slovenská 6563, Zlín 760 01, časově po individuální domluvě

2. Způsob platby:

Bankovním převodem

Platíte na účet uvedený ve výzvě k zaplacení Vaší objednávky, jež Vám bude zobrazena při souhrnu objednávky. Platební pokyny uvedené níže:

 

Platební pokyny

pro tuzemské platby:

prosíme o uhrazení částky převodem na bankovní účet číslo:

311954645/0300 (ČSOB)
VS: uveďte prosím číslo objednávky

pro zahraniční platby:

prosíme o uhrazení částky převodem na bankovní účet číslo:

Kateřina Babíková
310434226/0300 (ČSOB)
VS: uveďte prosím číslo objednávky.
IBAN CZ65 0300 0000 0003 1043 4226
SWIFT CEKOCZPP


Doba dodání

zpravidla 3 - 4 týdny od dne objednání

u vybraných produktů 1-2 týdny

Vrácení

Reklamační řád

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek internetového obchodu provozovaného prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na adrese http://www.ethicalsilk.cz (dále jen „internetový obchod“)

  Kateřinou Babíkovou

IČO: 092 40 179

se sídlem Vysoká 1021, Zlín 760 01

e-mail: info@ethicalsilk.cz

telefon: +420 776 767 478

web: http://www.ethicalsilk.cz

(dále jen „prodávající“),

jakož je i nedílnou součástí nabídky prodávajícího k uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu potvrzuje, že se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem řádně a zcela seznámil, že s nimi souhlasí a výslovně přijímá.

 VIII.

Odpovědnost za vady, záruka, reklamace, reklamační podmínky – Reklamační řád

(výňatek z Obchodních podmínek – článek VIII.)

  1. Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. Prodávající odpovídá za vady zboží, pokud se vyskytnou na zboží při převzetí zboží, popřípadě v záruční době, dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, pokud je kupující podnikatelem, a dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, je-li kupujícím spotřebitel, a dále dle pravidel sjednaných v kupní smlouvě.

  2. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat jeho stav, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí zboží.

Odpovědnost za vady ve vztahu ke kupujícímu, který je spotřebitelem

3. Prodávající odpovídá kupujícímu – spotřebiteli za to, že zboží při převzetí kupujícím  spotřebitelem nemá vady. Shodou s kupní smlouvou (tzv. jakost při převzetí) se rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti dle kupní smlouvy ujednané, prodávajícím popisované nebo na základě prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. V případě, že zboží při převzetí kupujícím – spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou, případně aby prodávající poskytl kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny; v případě podstatného porušení smlouvy má kupující též právo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, případně též jedná-li se o vadu, kterou kupující musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy, jakož i v případě, kdy prodávající kupujícího – spotřebitele před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující – spotřebitel s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během jednoho roku ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor (vadu) existující již při jeho převzetí kupujícím – spotřebitelem, ledaže

(i) to povaha věci nebo vady vylučuje, případně

(ii) prodávající kupujícího – spotřebitele před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující – spotřebitel s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil nebo

(iii) prodávající prokáže opak.

4. Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce trvání dvaceti čtyř (24) měsíců, pokud není na zboží nebo v záručním listu uvedeno jinak. Záruční doba počíná běžet od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno kupujícímu, běží od dojití zboží do místa plnění. Záruční doba se staví od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující povinen zboží převzít po vyřízení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného výrobku – zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněnou součást zboží.

5. Pro případ uplatnění práva na odstranění vady opravou věci má kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen reklamovanou vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita výrobku – zboží. V případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží nebo pro případ podstatného porušení smlouvy též na odstoupení od kupní smlouvy, pokud

a) reklamace nebyla vyřízena do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě o době vyřízení reklamace (v tomto případě může spotřebitel případně požadovat též přiměřenou slevu),

b) nestanoví-li zákon jinak, kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát (2x) odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři (3) různé (vzniklé z různých příčin) odstranitelné vady.

6. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako movitá věc bez vady, má kupující, nestanoví-li zákon jinak, právo požadovat výměnu zboží za nové nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

7. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: Prodávající tímto kupujícího – spotřebitele ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále také jen „zákon o ochraně spotřebitele“), informuje, že spory spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, http://www.coi.cz. Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena mezi prodávajícím a zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele.

Odpovědnost za vady ve vztahu ke kupujícímu, který je podnikatelem

8. Prodávající poskytuje kupujícímu – podnikateli záruku za jakost zboží, tedy zavazuje se, že zboží bude po dobu trvání záruční doby způsobilé k použití k obvyklému účelu a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba činí dvanáct (12) měsíců a běží ode dne dodání zboží. Pokud je však na zboží nebo na jeho obalu vyznačena odlišná délka záruční doby, popřípadě doba trvanlivosti nebo použitelnosti zboží, platí tato doba.

9. V ostatním upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, především pak nároky kupujícího z vad zboží, ustanovení § 2113 a násl. občanského zákoníku. Lhůta k vyřízení reklamace dle čl. VIII. odst. 5 obchodních podmínek se považuje za přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění. Kupující může uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo pro případ podstatného porušení smlouvy odstoupit od kupní smlouvy až po uplynutí této lhůty.

Společná ustanovení

10. Reklamaci lze uplatnit v provozovně prodávajícího v České republice, a to na adrese Slovenská 6563, Zlín 760 01, případně v sídle prodávajícího. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada zboží objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

11. K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující datum a místo převzetí zboží, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, zboží samotné v kompletním stavu, vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné a označit reklamovanou vadu zboží. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (vyhláška 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění). Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo převzetí zboží se kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.

12. Uplatní-li kupující reklamaci, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy reklamaci uplatnil, které právo z odpovědnosti za vady uplatnil a uvede kontakt na spotřebitele, kde jej bude prodávající informovat o vyřízení reklamace. Po vyřízení reklamace prodávající též vystaví potvrzení o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době reklamačního řízení.

13. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na zánik životnosti zboží v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či účelovosti výrobku, jakož i v důsledku nevhodného ošetřování a používání v rozporu se stanoveným účelem. Na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny, nelze uplatnit reklamaci.

14. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z funkčních vlastností zboží, z neodborného používání zboží či chybné manipulace se zbožím. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

15. Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít zboží k reklamaci.

16. Kupující je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu stvrzuje, že pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady související s uskladněním zboží, a to v paušální částce 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) za každý den prodlení. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu stvrzuje, že v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží po dobu delší než šest (6) měsíců ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, a pokud nebylo možné kupujícímu vyřízení reklamace oznámit, pak ode dne, kdy uplynula lhůta k vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn zboží prodat a výtěžek použít a započíst na úhradu skladného za uskladnění zboží, přičemž případný přeplatek vrátí prodávající kupujícímu na účet, který mu za tímto účelem kupující sdělí, případně je prodávající zmocněn jménem kupujícího zajistit likvidaci zboží, jelikož se má za to, že kupující o zboží nejeví zájem.

17. Požaduje-li kupující, který je v prodlení s převzetím zboží, jeho opětovné odeslání, pak je prodávající povinen odeslat zboží kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním.

18. Spotřebitel může uplatnit stížnost u prodávajícího prostřednictvím písemné zprávy zaslané na e-mailovou adresu info@ethicalsilk.cz nebo korespondenční adresu Kateřina Babíková, Slovenská 6563, Zlín 760 01, případně se lze se stížností obrátit na příslušný orgán dohledu či státního dozoru. Informace o vyřízení stížnosti prodávající zašle na e-mailovou adresu spotřebitele.

bottom of page