top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

 

 

 

Vážený zákazníku,

 

dovoluji si Vám tímto sdělit informace, jak já, Kateřina Babíková, IČO: 09240179, se sídlem Vysoká 1021, Zlín 760 01 (dále jen „správce“), zpracovávám Vaše osobní údaje. Chci Vám tímto poskytnout informace zejména o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďuji, jak s nimi nakládám, k jakému účelu, z jakých zdrojů je získávám, komu je smím poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, a jaká jsou Vaše práva na ochranu osobních údajů.

Provozuji internetový obchod prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na adrese http://www.ethicalsilk.cz (dále jen „internetový obchod“). Jsem jako správce osobních údajů povinna chránit Vaše osobní údaje a dodržovat povinnosti mi plynoucí z obecně závazných právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů.

 

I.

Osobní údaje

Správce získává osobní údaje o zákaznících v rozsahu objednávkového formuláře a zákaznického účtu v internetovém obchodě.

II.

Oprávnění ke zpracování osobních údajů a jejich předávání

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje z titulu uděleného souhlasu zákazníka za účelem zajištění řádného fungování správce, z titulu plnění práv a povinností dle kupní smlouvy vůči zákazníkovi (mj. získání údajů o objednávce k jejímu řádnému vyřízení a doručení, tj. zejména jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mail, telefonní číslo) a z důvodů oprávněných zájmů na straně správce (mj. inkaso pohledávek, předcházení hackerských útoků, statistické účely, záznamy pohybů zákazníků na internetových stránkách správce (tzv. cookies) apod.).

Ke zpracování osobních údajů dochází po dobu nezbytně nutnou k plnění práv a povinností dle kupní smlouvy vůči zákazníkovi a po dobu trvání registrace zákaznického účtu v internetovém obchodě. Po ukončení registrace zákaznického účtu však dochází ke zpracování po dobu nezbytně nutnou za účelem ochrany oprávněných zájmů správce a pro vypořádání právních vztahů z ukončení (např. archivace).

Správce je také oprávněn za účelem plnění povinností dle veřejnoprávních předpisů zpracovávat osobní údaje.  

Správce je také oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníků na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Správce je oprávněn osobní údaje zpracovávat pro účely vyjádřené v souhlasu, kterými jsou realizace marketingových aktivit, vytváření průzkumů, analýz a obchodních statistik týkajících se nákupního chování a zasílání obchodních sdělení či pozvánek na akce pořádané správcem, popřípadě na akce, kde bude zboží nabízené správcem k dispozici k prodeji. Analýzy vztahující se k nákupnímu chování a chování zákazníků, kteří si registrovali zákaznický účet v internetovém obchodě, spočívají především ve vyhodnocování zákaznických dat s cílem vhodného přizpůsobení nabídky produktů a zkvalitnění poskytovaných služeb, a to včetně profilování. Profilováním se rozumí zpracování osobních údajů v podobě hodnocení některých osobních aspektů, jako například osobních preferencí, zájmů a nákupního chování. Využití tohoto postupu umožňuje správci efektivně komunikovat se zákazníky, zejména je oslovovat s nabídkou zboží a služeb, které je opravdu zajímají.

Pokud si zákazník přeje dostávat obchodní sdělení (dále jen „newslettery“), tak správce zpracovává osobní údaje o zákazníkovi i pro účely zasílání newsletterů. Newslettery jsou zasílány na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo zákazníka, které zákazník správci sdělí, a to buď v rámci objednávky zboží a/nebo v přihlášení k odběru newsletterů na webové stránce www.ethicalsilk.cz. Souhlas zákazníka se zasíláním newsletterů je platný tři (3) roky. Před koncem odběru newsletterů může zákazník znovu udělit svůj souhlas s jejich odběrem. V tom případě bude odběr newsletterů prodloužen.  

Na základě uděleného souhlasu je dále správce oprávněn provádět automatizované zpracování osobních údajů (tj. bez jakéhokoliv zásahu člověka – ke zpracování se využívají výhradně automatické prostředky), přičemž takové automatizované zpracování může mít vliv na nabídky a/nebo benefity určené pro konkrétního zákazníka. Takové automatizované rozhodování může být nedílnou součástí některých procesů marketingového zpracování osobních údajů, zejména při cílení zvláštních nabídek a výhod zákazníkům. V důsledku toho mohou jednotliví zákazníci, kteří se registrovali do zákaznického účtu v internetovém obchodě, obdržet odlišné výhody a nabídky, případně některé poskytované nabídky a/nebo výhody mohou být dostupné pouze vybraným zákazníkům.

Registrace zákaznického účtu vyžaduje uvedení osobních údajů v rozsahu této registrace. Správce je oprávněn neumožnit registraci zákaznického účtu v případě, že zákazník všechny potřebné osobní údaje nevyplní. Stejně tak je správce oprávněn zrušit registraci zákaznického účtu zákazníkovi, který svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolal. Zákazníkovi se však tímto postupem správce nikterak nezakazuje objednat nabízené zboží správcem prostřednictvím objednávky bez registrace.

Správce je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků třetím stranám jen v případě, kdy je toto vyžadováno a dovoleno obecně závaznými právními předpisy. Správce je dále oprávněn předávat osobní údaje zákazníků třetím stranám, pokud je to nezbytné k zajištění řádného fungování zákaznických účtů, nebo dalším osobám, a to jen za podmínek uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Správce je oprávněn pověřit ke zpracování osobních údajů zákazníků zpracovatele v České republice nebo zahraničí, a to v nezbytně nutném rozsahu pro stanovený účel zpracování. Zpracovatelem se zejména rozumí osoby pověřené správou databáze osobních údajů nebo zajištěním jejich technického řešení, dále marketingové agentury, provozovatelé call center a poskytovatelé poštovních a doručovacích služeb.

III.

Práva zákazníka v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Za podmínek nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte právo požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu osobních údajů, které jsou předmětem zpracování a jejich kategoriích, včetně údaje o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získány, plánované době zpracování, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a informace o případných příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů.

Každý zákazník má také právo:

 a) Požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz a/nebo        omezení jejich zpracování;

 b) Na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;

 c) Jsou-li osobní údaje předávány do třetí země, být o tomto informován, jakožto i o vhodných    bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání. Na písemnou žádost zákazníka tyto informace správce poskytne bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně;

d) Kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů včetně práva na to, aby osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány, pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování. Odvolat souhlas je možné písemně na korespondenční adrese správce, Slovenská 6563, Zlín 760 01, nebo elektronicky na e-mailové adrese info@ethicalsilk.cz;

e) Vznést námitku proti zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu a plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;

f) Vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, které se ho týkají, což zahrnuje i profilování, jestliže se týká přímého marketingu.

Shora uvedená práva mohou zákazníci uplatňovat písemně na korespondenční adrese správce, Slovenská 6563, Zlín 760 01, nebo elektronicky na e-mailové adrese info@ethicalsilk.cz.

Přijímání elektronických obchodních sdělení (newsletter) je možno zrušit prostřednictvím odkazu obsaženého v každém jednotlivém obchodním sdělení.

IV.

Závěrečná ustanovení

Domníváte-li se, že je zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste jako zákazník oprávněn požadovat omezení zpracování, vznést námitku, žádat vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména pak požadovat opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochorova 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, web: http://www.uoou.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údaje můžete kontaktovat správce:

- na korespondenční adrese: Kateřina Babíková, Slovenská 6563, Zlín 760 01,

- na telefonním čísle: +420 776 767 478,
- na e-mailové adrese: info@ethicalsilk.cz.

bottom of page