top of page

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) vydané

  Kateřinou Babíkovou

IČO: 092 40 179

se sídlem Vysoká 1021, Zlín 760 01

e-mail: info@ethicalsilk.cz

telefon: +420 776 767 478

web: http://www.ethicalsilk.cz

(dále jen „prodávající“)

 

upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou, kterou může být spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „kupující“), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jakož i veškerá práva a povinnosti smluvních stran s kupní smlouvou související. Kupní smlouvou se rozumí i smlouva o zhotovení zboží na míru dle požadavků kupujícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na adrese http://www.ethicalsilk.cz (dále jen „internetový obchod“).

V případě, že je kupní smlouva uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem (dále jen „spotřebitel“), řídí se tato kupní smlouva i právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to zejména ustanovením § 2079 a násl. a § 1810 a násl. V případě, že je kupní smlouva uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem (dále jen „podnikatel“), jenž jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a to zejména ustanovením § 2079 a násl.

2. Zbožím se v těchto obchodních podmínkách myslí movitá věc, nabízená ke koupi v internetovém obchodě, zejména textilie, textilní výrobky, oděvy, oděvní doplňky, oděvní součásti, oděvní ozdoby (dále jen „zboží“). Každá movitá věc je v nabídce internetového obchodu označena názvem a je vyobrazena na fotografii. Tato fotografie je ilustrační s tím, že zejména nezohledňuje všechny barevné či velikostní varianty, v nichž je zboží v internetovém obchodě nabízeno. U každého zboží je uvedena rovněž jeho specifikace, užitné vlastnosti, popřípadě též barevné a velikostní provedení a další parametry a vlastnosti zboží.

3. Podmínkou nákupu v internetovém obchodě je akceptace těchto obchodních podmínek, jejichž nedílnou součástí je reklamační řád (viz čl. VIII.) a jež jsou nedílnou součástí nabídky prodávajícího k uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu stvrzuje, že činí objednávku zavazující jej k platbě, jakož i to, že se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem seznámil, že s nimi souhlasí a výslovně je přijímá.

4. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího na adrese http://www.ethicalsilk.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

5. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat výhradně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

II. 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím, a to včetně kupní ceny nabízeného zboží. Kupní cena nabízeného zboží je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všemi souvisejícími poplatky s výjimkou nákladů na doručení zboží kupujícímu (viz čl. II. odst. 2 obchodních podmínek). Kupní cena nabízeného zboží zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazena v internetovém obchodě. Tím není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen s kupujícím kupní smlouvu uzavřít.

 2. Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží kupujícímu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží zde uvedené platí pouze v případech, kdy kupující zvolí místo doručení v České republice. V případě doručování do zahraničí kupující nese veškeré náklady vynaložené prodávajícím na takové zahraniční doručení.

 3. Kupující může provést objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě (viz čl. III. obchodních podmínek),

 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace v internetovém obchodě.

4. V případě objednávky bez registrace kupující provede objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře v internetovém obchodě.  Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, velikost, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. Kupující dále uvede své úplné, správné a pravdivé osobní údaje pro doručení zboží, pro vystavení zákonem vyžadovaných dokladů a uzavření kupní smlouvy jako takové. V případě zboží zhotoveného na míru je kupující povinen správně a pravdivě vyplnit údaje potřebné pro zhotovení zboží. V případě zboží zhotoveného na míru je prodávající oprávněn žádat kupujícího o doplnění objednávky o další míry a upřesnění potřebné ke zhotovení zboží dle přání kupujícího (např. osobně, telefonicky, e-mailem či písemně). Před odesláním objednávky je kupující povinen zkontrolovat údaje, které do objednávky uvedl a opravit případné chyby vzniklé při zadávání. Objednávku potvrdí kupující odesláním objednávky. Kupující odpovídá za správnost a pravdivost všech údajů uvedených v objednávce a tyto údaje prodávající považuje za správné.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením prodávajícího o přijetí objednávky (akceptace), které je zasláno na e-mailovou adresu kupujícího. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za přijetí nabídky i v případě, že kupující neuvede svoji e-mailovou adresu nebo ji zadá ve špatném formátu. Prodávající je v závislosti na charakteru chybně vyplněné objednávky oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky jiným vhodným způsobem (např. telefonicky, e-mailem či písemně).

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu info@ethicalsilk.cz

7. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu zejména s osobou, která dříve podstatným způsobem porušila kupní smlouvu nebo obchodní podmínky.

8. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.

9. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího info@ethicalsilk.cz.

10. Nestanoví-li zákon jinak, platí, že vyjde-li po uzavření kupní smlouvy najevo, že dodání zboží není možné, neboť zboží neexistuje a není možné jej opatřit, nebo dodání zboží sice je možné, ale jen za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi, např. když poskytnuté plnění ze strany prodávajícího je pro něj nevýhodné, neboť náklady na jeho poskytnutí neodpovídají hodnotě protiplnění, které má prodávající obdržet, nebo plnění není možné poskytnout ve lhůtě (doba dodání) stanovené v kupní smlouvě, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

III.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží.

 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat bez zbytečného odkladu. Kupující odpovídá za správnost a aktuálnost těchto údajů. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle než jeden (1) rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

 1. Sjednanou kupní cenu a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu:

 • předem bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. ú. 311954645/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s., variabilní symbol je číslo objednávky.

2. Náklady spojené s balením a dodáním zboží hradí kupující, a to ve smluvené výši. Náklady spojené s balením a dodáním zboží jsou splatné spolu s kupní cenou a stejným způsobem.

3. Před odesláním objednávky bude kupující prostřednictvím internetového obchodu obeznámen s kompletní specifikací částky kupní ceny, včetně uvedení ceny zboží, DPH, ceny včetně DPH, veškerých poplatků, nákladů spojených s balením a dodáním zboží či jakýchkoli jiných souvisejících nákladů. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu stvrzuje, že byl s kompletní specifikací částky kupní ceny obeznámen. Tuto specifikaci kupní ceny vč. nákladů a poplatků obdrží kupující také v rámci potvrzení objednávky ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu.

4. V případě volby bezhotovostní platby kupní ceny včetně nákladů spojených s balením a dodáním zboží a případných jiných poplatků vystaví prodávající po uzavření kupní smlouvy fakturu-daňový doklad, který kupujícímu obratem zašle na e-mail kupujícího uvedený v objednávce. Splatnost kupní ceny včetně nákladů spojených s balením a dodáním zboží a případných jiných poplatků činí sedm (7) kalendářních dnů ode dne vystavení faktury-daňového dokladu. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Pokud kupující ve lhůtě splatnosti kupní ceny neuhradí celou kupní cenu včetně nákladů spojených s balením a dodáním zboží a případných jiných poplatků, má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající má právo pozdržet dodání zboží kupujícímu až do okamžiku, kdy je mu v plné výši uhrazena kupní cena včetně nákladů spojených s balením a dodáním zboží a případných jiných poplatků.

5. Případné slevy z kupní ceny poskytnuté prodávajícím nelze vzájemně kombinovat.

V.

Dodací podmínky

 1. Způsob dodání zboží vybírá kupující, přičemž zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím v objednávce, nebo

 • osobním odběrem ve Zlíně na adrese Slovenská 6563, Zlín 760 01.

2. Prodávající může dodat zboží kupujícímu nejpozději do šesti (6) týdnů od uzavření kupní smlouvy a v případě, že je kupní cena placena bezhotovostně, do šesti (6) týdnů ode dne zaplacení kupní ceny. V případě kupní smlouvy uzavřené se spotřebitelem prodávající dodá zboží spotřebiteli do třiceti (30) dní od uzavření kupní smlouvy, nedohodne-li se se spotřebitelem jinak.

3. Jakmile je zboží připraveno, prodávající informuje kupujícího prostřednictvím e-mailu o předání zboží dopravci k doručení kupujícímu nebo že je možné zboží osobně vyzvednout. Dopravce zajišťující přepravu zboží pro kupujícího informuje kupujícího o přesném termínu doručení telefonicky nebo e-mailem.

4. Smluvní strany mohou smluvit i jiný způsob dodání zboží. V případě, že je tento zvláštní způsob dodání zboží smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s tímto spojené, včetně případných dodatečných nákladů spojených s tímto způsobem doručení.

5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že kupující zboží nepřevezme přes tuto svoji povinnost, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Náklady spojené s odstoupením a škodu z toho vzniklou prodávajícímu je kupující povinen uhradit do deseti (10) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy prodávajícího, přičemž prodávající je oprávněn tyto pohledávky jednostranně započíst na kupní cenu.

6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. Při převzetí zboží je kupující povinen ihned zkontrolovat neporušenost obalů a zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky kupující není povinen zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno řádně, obal zboží nebyl porušen, a že zboží převzal bez vad.

8. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží kupujícím. Má-li zboží převzít kupující od třetí osoby, přechází na něho nebezpečí škody okamžikem, kdy mohl s věcí nakládat.

9. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží kupujícím nebo v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny včetně nákladů spojených s balením a dodáním zboží a případných jiných poplatků, a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane později.

10. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.

VI.

Odstoupení od smlouvy

 1. Od kupní smlouvy je možné odstoupit v případech ujednaných v kupní smlouvě nebo stanovených v těchto obchodních podmínkách.

 2. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí mu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky, které prodávající od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, snížené případně o adekvátní částku odpovídající opotřebení zboží. 

4. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího nese kupující veškeré náklady na vrácení zboží prodávajícímu. V případě odstoupení od smlouvy hradí spotřebitel náklady ve výši nákladů spojených s vrácením zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

VII.

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy, informační povinnost prodávajícího

 1. Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy: Prodávající tímto výslovně upozorňuje na právo spotřebitele odstoupit bez uvedení důvodu od kupní smlouvy ve smyslu ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. V případě, že je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několik částí, lhůta k odstoupení počíná běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě, že je předmětem kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, lhůta k odstoupení počíná běžet ode dne převzetí první dodávky zboží.

 2. Právo spotřebitele podle čl. VII. odst. 1 obchodních podmínek neplatí v případě zhotovení zboží na míru, neboť se jedná o zboží zhotovené podle přání kupujícího a pro jeho osobu, a dále v případě zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.   

 3. Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je ke stažení zde.

 4. Spotřebitel je povinen bezodkladně oznámit prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy. Oznámení musí být odesláno prodávajícímu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží kupujícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle spotřebitel na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího Slovenská 6563, Zlín 760 01. Prodávající potvrdí spotřebiteli bezodkladně přijetí.

 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen vrátit prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém jej převzal, tedy v původním obalu a nepoužité a nepoškozené společně se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací a s případnými dárky, které spotřebitel obdržel spolu se zbožím, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Vrácení zboží zajišťuje spotřebitel jeho odesláním na adresu Slovenská 6563, Zlín 760 01 (kontaktní místo prodávajícího) nebo jeho předáním v provozovně prodávajícího na adrese Slovenská 6563, Zlín 760 01.

 6. V případě odstoupení od smlouvy hradí spotřebitel náklady ve výši nákladů spojených s vrácením zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.  

 7. Prodávající vrátí spotřebiteli kupní cenu do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodávající vrátí kupní cenu spotřebiteli na jeho bankovní účet, který je spotřebitel povinen podávajícímu písemně sdělit nejpozději při vrácení zboží. Spotřebitel s tímto způsobem vrácení kupní ceny výslovně souhlasí a prohlašuje, že mu tím nevzniknou žádné další náklady. V případě vrácení poškozeného, opotřebeného či nekompletního zboží nebo v případě existence pohledávek prodávajícího vůči spotřebiteli bude vrácena kupní cena přiměřeně ponížena (zápočet částky odpovídající snížené hodnotě vraceného poškozeného či nekompletního zboží, resp. zápočet pohledávky prodávajícího).

 VIII.

Odpovědnost za vady, záruka, reklamace, reklamační podmínky – Reklamační řád

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. Prodávající odpovídá za vady zboží, pokud se vyskytnou na zboží při převzetí zboží, popřípadě v záruční době, dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, pokud je kupující podnikatelem, a dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, je-li kupujícím spotřebitel, a dále dle pravidel sjednaných v kupní smlouvě.

 2. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat jeho stav, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí zboží.

Odpovědnost za vady ve vztahu ke kupujícímu, který je spotřebitelem

3. Prodávající odpovídá kupujícímu – spotřebiteli za to, že zboží při převzetí kupujícím – spotřebitelem nemá vady. Shodou s kupní smlouvou (tzv. jakost při převzetí) se rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti dle kupní smlouvy ujednané, prodávajícím popisované nebo na základě prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. V případě, že zboží při převzetí kupujícím – spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou, případně aby prodávající poskytl kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny; v případě podstatného porušení smlouvy má kupující též právo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, případně též jedná-li se o vadu, kterou kupující musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy, jakož i v případě, kdy prodávající kupujícího – spotřebitele před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující – spotřebitel s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během jednoho roku ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor (vadu) existující již při jeho převzetí kupujícím – spotřebitelem, ledaže

(i) to povaha věci nebo vady vylučuje, případně

(ii) prodávající kupujícího – spotřebitele před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující – spotřebitel s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil nebo

(iii) prodávající prokáže opak.

4. Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce trvání dvaceti čtyř (24) měsíců, pokud není na zboží nebo v záručním listu uvedeno jinak. Záruční doba počíná běžet od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno kupujícímu, běží od dojití zboží do místa plnění. Záruční doba se staví od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující povinen zboží převzít po vyřízení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného výrobku – zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněnou součást zboží.

5. Pro případ uplatnění práva na odstranění vady opravou věci má kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen reklamovanou vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita výrobku – zboží. V případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží nebo pro případ podstatného porušení smlouvy též na odstoupení od kupní smlouvy, pokud

a) reklamace nebyla vyřízena do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě o době vyřízení reklamace (v tomto případě může spotřebitel případně požadovat též přiměřenou slevu),

b) nestanoví-li zákon jinak, kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát (2x) odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři (3) různé (vzniklé z různých příčin) odstranitelné vady.

6. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako movitá věc bez vady, má kupující, nestanoví-li zákon jinak, právo požadovat výměnu zboží za nové nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

7. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: Prodávající tímto kupujícího – spotřebitele ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále také jen „zákon o ochraně spotřebitele“), informuje, že spory spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, http://www.coi.cz. Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena mezi prodávajícím a zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele.

Odpovědnost za vady ve vztahu ke kupujícímu, který je podnikatelem

8. Prodávající poskytuje kupujícímu – podnikateli záruku za jakost zboží, tedy zavazuje se, že zboží bude po dobu trvání záruční doby způsobilé k použití k obvyklému účelu a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba činí dvanáct (12) měsíců a běží ode dne dodání zboží. Pokud je však na zboží nebo na jeho obalu vyznačena odlišná délka záruční doby, popřípadě doba trvanlivosti nebo použitelnosti zboží, platí tato doba.

9. V ostatním upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, především pak nároky kupujícího z vad zboží, ustanovení § 2113 a násl. občanského zákoníku. Lhůta k vyřízení reklamace dle čl. VIII. odst. 5 obchodních podmínek se považuje za přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění. Kupující může uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo pro případ podstatného porušení smlouvy odstoupit od kupní smlouvy až po uplynutí této lhůty.

Společná ustanovení

10. Reklamaci lze uplatnit v provozovně prodávajícího v České republice, a to na adrese Slovenská 6563, Zlín 760 01, případně v sídle prodávajícího. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada zboží objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

11. K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující datum a místo převzetí zboží, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, zboží samotné v kompletním stavu, vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné a označit reklamovanou vadu zboží. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (vyhláška 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění). Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo převzetí zboží se kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.

12. Uplatní-li kupující reklamaci, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy reklamaci uplatnil, které právo z odpovědnosti za vady uplatnil a uvede kontakt na spotřebitele, kde jej bude prodávající informovat o vyřízení reklamace. Po vyřízení reklamace prodávající též vystaví potvrzení o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době reklamačního řízení.

13. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na zánik životnosti zboží v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či účelovosti výrobku, jakož i v důsledku nevhodného ošetřování a používání v rozporu se stanoveným účelem. Na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny, nelze uplatnit reklamaci.

14. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z funkčních vlastností zboží, z neodborného používání zboží či chybné manipulace se zbožím. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

15. Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít zboží k reklamaci.

16. Kupující je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu stvrzuje, že pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady související s uskladněním zboží, a to v paušální částce 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) za každý den prodlení. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu stvrzuje, že v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží po dobu delší než šest (6) měsíců ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, a pokud nebylo možné kupujícímu vyřízení reklamace oznámit, pak ode dne, kdy uplynula lhůta k vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn zboží prodat a výtěžek použít a započíst na úhradu skladného za uskladnění zboží, přičemž případný přeplatek vrátí prodávající kupujícímu na účet, který mu za tímto účelem kupující sdělí, případně je prodávající zmocněn jménem kupujícího zajistit likvidaci zboží, jelikož se má za to, že kupující o zboží nejeví zájem.

17. Požaduje-li kupující, který je v prodlení s převzetím zboží, jeho opětovné odeslání, pak je prodávající povinen odeslat zboží kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním.

18. Spotřebitel může uplatnit stížnost u prodávajícího prostřednictvím písemné zprávy zaslané na e-mailovou adresu info@ethicalsilk.cz nebo korespondenční adresu Kateřina Babíková, Slovenská 6563, Zlín 760 01, případně se lze se stížností obrátit na příslušný orgán dohledu či státního dozoru. Informace o vyřízení stížnosti prodávající zašle na e-mailovou adresu spotřebitele.

IX.

Zpracování osobních údajů a poučení kupujícího

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy, zejména pak zpracování, vyřízení a doručení objednávky, inkaso pohledávek a předcházení hackerských útoků. Prodávající dále zpracovává osobní údaje o kupujícím pro účely vedení zákaznického účtu. Mezi zpracovávané údaje patří osobní údaje v rozsahu objednávkového formuláře, příp. zákaznického účtu, data o objednávce a informace o dopravě a platbě.

 2. K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

 3. Kupující má právo požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu a kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně údaje o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získány, plánované době uchování, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování, a informace o případných příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů. Kupující má dále právo žádat opravu nebo výmaz osobních údajů, jsou-li nepřesné, resp. jestliže pominul účel jejich zpracování.

 4. Kupující má právo získat od prodávajícího osobní údaje, které se jej týkají a jež poskytl prodávajícímu.

 5. Prodávající na základě žádosti kupujícího poskytne kupujícímu tyto údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

 6. Domnívá-li se kupující, že je zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, je oprávněn požadovat omezení zpracování, vznést námitku, žádat vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména pak požadovat opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Domnívá-li se kupující, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

 7. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat:

- na korespondenční adrese Kateřina Babíková, Slovenská 6563, Zlín 760 01,
- na telefonním čísle: +420 776 767 478,
- na e-mailové adrese: info@ethicalsilk.cz.

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Všechna práva k webové stránce prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webovou stránku nebo její části bez souhlasu prodávajícího.

 3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 

 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 5. V případě, že se některé ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek stane neplatným či neúčinným, nebo takovým ustanovením je, zůstávají ostatní ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek platná a účinná, přičemž toto neplatné či neúčinné ustanovení je nahrazeno ustanovením, které se svým obsahem co nejvíce přibližuje tomuto neplatnému či neúčinnému ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.

 6. Prodávající si vyhrazuje právo změnit a doplňovat tyto obchodní podmínky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 7.  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6. 1. 2023 s platností do odvolání.

Platební možnosti

bottom of page